Warunki rejestracji i uczestnictwa

Artykuł 1 – Definicje
SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki lub SHE lub Organizator reprezentuje interesy profesjonalnej dystrybucji artykułów elektrotechnicznych i został stworzony na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Związku znajduje się w Warszawie (00-901) przy Pl. Defilad 1, po. 2322;
14. Konwencja Rynku Elektrotechnicznego lub Konwencja 2024 lub Konwencja – wydarzenie zwane 14. Konwencją Rynku Elektrotechnicznego, organizowane w dniu 16 maja 2024 przez SHE;
Warunki rejestracji i uczestnictwa lub Warunki – poniżej opisane warunki regulujące proces rejestracji, zapłaty i uczestnictwa w Konwencji 2024;
Uczestnik – każda osoba fizyczna lub prawna, biorąca w jakikolwiek sposób udział w Konwencji 2024

Artykuł 2 – Rejestracja i opłaty za uczestnictwo
1. Uczestnicy, którzy zamierzają wziąć udział w Konwencji 2024, winni dokonać rejestracji i opłacić ją bezzwłocznie
2. Rejestracja może być dokonana wyłącznie online na stronie Konwencji 2024 (www.she.org.pl);
3. Jedna rejestracja może dotyczyć tylko jednego Uczestnika;
4. Noclegi należy rezerwować bezpośrednio na stronie hotelu Holiday Inn, Telimeny 1, 05-420 Józefów, na warunkach uzgodnionych przez Organizatora;
5. Organizator nie gwarantuje noclegów osobom rejestrującym się w ostatnich tygodniach przed Konwencją; jeśli po wyczerpaniu puli zarezerwowanej przez SHE dla Uczestników nadal dostępne będą pokoje, hotel będzie stosował własny cennik;
6. SHE nie przekaże stronom trzecim jakichkolwiek danych dotyczących Uczestników uzyskanych w czasie procesu rejestracji, z wyjątkiem publikacji listy Uczestników udostępnionej na wewnętrznej stronie Konwencji i tyko w czasie trwania Konwencji;
7. Każdą rejestrację na Konwencję 2024 należy opłacić, chyba że między Uczestnikiem a SHE zawarto specjalne porozumienie; koszty rejestracji dotyczące poszczególnych części Konwencji 2024 są wymienione i opisane w zakładce „Koszty”. Zapłata kosztów winna nastąpić przelewem na konto SHE w ciągu 5 dni od daty rejestracji; faktura zostanie wystawiona na podstawie „danych do faktury” umieszczonych przez Uczestnika w arkuszu rejestracyjnym;
8. Na życzenie wyrażone w arkuszu rejestracyjnym, Organizator wyśle mailowo fakturę proforma zawierającą kwotę wynikających z wybranych w czasie rejestracji opcji;
9. Po otrzymaniu zapłaty SHE prześle Uczestnikowi potwierdzenie, które będzie zarazem dokumentem uprawniającym do wstępu na wybrane części Konwencji 2024; potwierdzenie zostanie przesłane drogą mailową, na adres elektroniczny wskazany w formularzu rejestracyjnym;
10. Brak zapłaty w wysokości wynikającej z wybranych opcji i w opisanym wyżej terminie może skutkować anulowaniem rejestracji, a w konsekwencji brakiem możliwości udziału w Konwencji 2024;

Artykuł 3 – Uczestnicy
1. Liczba Uczestników mogących wziąć udział w Konwencji 2024 jest ograniczona; o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność rejestracji i w razie przekroczenia maksymalnej liczby uczestników Organizator ma prawo odmówić przyjęcia rejestracji; ponadto, Organizator rezerwuje sobie również prawo odmowy przyjęcia rejestracji z ważnych dla niego powodów;
2. Organizator nie może zagwarantować minimalnej ilości uczestników Konwencji 2024;
3. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmian w programie, jak i osób mających wystąpić w czasie Konwencji 2024, mogących wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych;

Artykuł 4 – Odpowiedzialność SHE
1. SHE w żadnym przypadku nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z faktu dokonania rejestracji;
2. SHE nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody związane z uczestnictwem lub w inny sposób związane z Konwencją 2024, a nie spowodowane przez Organizatora;
3. W żadnym przypadku SHE nie będzie odpowiedzialny za szkody wynikłe z siły wyższej (force majeure); poprzez siłę wyższą należy rozumieć wszelkie wydarzenia i okoliczności pozostające poza możliwą kontrolą SHE, przewidywalne lub nie w czasie procesu rejestracji, które spowodowałyby niemożność wywiązania się przez SHE z podjętych zobowiązań; takimi okolicznościami mogą być: wojna, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajki czy epidemie; lista ta nie jest zamknięta i mogą pojawić się inne okoliczności.

Artykuł 5 – Ochrona danych osobowych
1. Rejestrując się na Konwencję 2024, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie uczestników Konwencji 2024 oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia potwierdzenie rejestracji przez SHE. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych i teleadresowych;
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Uczestnicy Konwencji 2024 mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia poprzez wysłanie informacji na adres: tomasz.boruc@she.org.pl;
4. Usunięcie danych będzie jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa; w tym przypadku opłata będzie mogła być zwrócona wyłącznie jeśli rezygnacja nastąpi do 18 kwietnia 2024 roku;

Artykuł 6 – Postanowienia końcowe
1. Jedyną stroną uprawnioną do interpretacji niniejszych „Warunków” jest Organizator;
2. Potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi „Warunkami” dokonane przed rozpoczęciem rejestracji jest zarazem wyrazem ich akceptacji.